Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου 3 /18-2–19
ΕΛΙΑ
Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά το κλάδεμα:
1. Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό .
2. Αφαίρεση και καταστροφή προσβεβλημένων κλάδων από διάφορα παθογόνα.
3. Απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων
4. Απομάκρυνση των κλαδιών από τον ελαιώνα και την περίμετρό του (είναι εστίες μόλυνσης και εκτροφείο των ξυλοφάγων εντόμων).
5. Επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλο υλικό (πάστα).
1.ΒΑΚΤΗΡΙΟ
Οδηγίες: Μετά από την δημιουργία τραυμάτων ( κλάδεμα ή καθάρισμα των δένδρων, παγετό , συγκομιδή) να γίνεται αμέσως επέμβαση με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα για την προστασία από το βακτήριο.
2.ΒΕΡΤΙΣΙΛΙΩΣΗ (Verticillium dahliae)
Το βερτισίλιο προκαλεί σοβαρές ζημιές κυρίως σε αρδευόμενους ελαιώνες σε μικρής και κυρίως μέσης ηλικίας σπάνια δε σε μεγάλης ηλικίας δένδρα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται με την μορφή του απότομου μαρασμού (αποπληξία) ή με σταδιακή αποξήρανση των κλάδων και ως ημιπληγία. Ο μύκητας δραστηριοποιείται όταν οι θερμοκρασίες του εδάφους είναι χαμηλές (>8 0C, αργά τον χειμώνα). Άριστη θερμοκρασία ανάπτυξής του είναι 230C ενώ πάνω από τους 300C επιβραδύνεται σημαντικά. Επιβιώνει στο έδαφος για πολλά χρόνια σχηματίζοντας μικροσκληρώτια.
Οδηγίες: Καλλιεργητικά μέτρα
-Σε ελαιώνες που υπάρχει διαπιστωμένη προσβολή από τον μύκητα:
-Στα προσβεβλημένα τμήματα του ελαιώνα να εφαρμόζεται ακαλλιέργεια και χημική ζιζανιοκτονία.
-Το κλάδεμα των ασθενών δένδρων να γίνεται ξεχωριστά και οι προσβεβλημένοι κλάδοι του δένδρου να απομακρύνονται από τον ελαιώνα και να καίγονται (όχι χρήση καταστροφέα).
-Εφαρμογή της ηλιοαπολύμανσης
-Η άρδευση να γίνεται με σταγόνες και όχι με κατάκλιση ή αυλάκια για την αποφυγή διασποράς μολυσμάτων.
-Τα μηχανήματα κατεργασίας εδάφους να καθαρίζονται καλά πριν την χρήση τους σε νέο αγρό.
-Προμήθεια υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για εγκατάσταση νέων ελαιώνων και χρήση ανεκτικών ποικιλιών.
3.ΙΣΚΑ (Fomitiporia mediterranea)
Προκαλεί ξηράνσεις κλάδων και δένδρων. Το παθογόνο μολύνει τα ελαιόδενδρα κυρίως δια των πληγών κλαδεύματος. H προσβολή εντοπίζεται στην περιοχή του ξύλου του κορμού και των κυρίων βραχιόνων. Παρατηρείται καστανός μεταχρωματισμός και σήψη του ξύλου, καθώς και νέκρωση του φλοιού, συνήθως προς τη μία πλευρά του κορμού, δημιουργώντας συχνά έλκη.
Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι το εύθρυπτο ξύλο στα σημεία προσβολής (βραχιόνων, κορμού) στις μεγάλες τομές.
Οδηγίες: Καλλιεργητικά μέτρα
-Εφαρμογή των γενικών αρχών κλαδέματος
-Συλλογή και καταστροφή με φωτιά των καρποσωμάτων (καρποφορίες του μύκητα).
-Ισορροπημένη θρέψη (αύξηση του pH του εδάφους με ασβέστωση για την δημιουργία αντίξοων συνθηκών για τον μύκητα).
-Αντικατάσταση των προσβεβλημένων ελαιοδένδρων με παραφυάδες, που φύονται από το λαιμό του δένδρου και όχι από το ξύλο του κορμού.
4.ΚΑΠΝΙΑ
Οφείλεται σε μύκητες που αναπτύσσονται στα μελιτώδη εκκρίματα διαφόρων κοκκοειδών(κυρίως του Λεκανίου)
Οδηγίες: Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα, βοηθά στο καθάρισμα των δένδρων από την καπνιά και τις λειχήνες.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
-Η εξασφάλιση με το κλάδεμα, καλών συνθηκών αερισμού και φωτισμού των ελαιοδένδρων μειώνει τις προσβολές από το Λεκάνιο και άλλα κοκκοειδή.
-Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ –ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ)
1. Βακτηριακό κάψιμο 
Οδηγίες: Για την αντιμετώπιση του βακτηρίου συστήνονται τα παρακάτω μέτρα: 
• Ξερίζωμα και κάψιμο όλων των έντονα προσβεβλημένων δένδρων (προσβολή του κορμού ή των βραχιόνων σε απόσταση μικρότερη από 50 εκατ. από τον κορμό).
• Αυστηρό κλάδεμα των προσβεβλημένων δένδρων με αφαίρεση όλων των προσβεβλημένων τμημάτων μαζί με αρκετό τμήμα υγιούς ιστού 20-30 εκ. για την απομάκρυνση του μολύσματος. Τα προσβεβλημένα τμήματα να καίγονται, γιατί διαφορετικά θα έχουμε διασπορά του βακτηρίου. 
• Κατά το κλάδεμα ή καθαρισμό των δένδρων, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με εμβάπτιση σε καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα φορμόλης 5% ή διάλυμα χλωρίνης.
• Τα προσβεβλημένα δένδρα να κλαδεύονται χωριστά.
• Αποφυγή λήψης εμβολίων από μολυσμένους οπωρώνες.
• Επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα ή Φοσετύλ–Αλ. Στους οπωρώνες μηλοειδών που πέρσι υπήρχαν προσβολές, η ανωτέρω επέμβαση είναι επιβεβλημένη.
2.Φουζικλάδιο – Εξέλκωση
Οδηγίες:
• Κλάδεμα και καταστροφή με φωτιά όλων των προσβεβλημένων κλάδων. Η εργασία του κλαδέματος να γίνεται με ξηρό καιρό (είναι καλό για όλους τους μύκητες που προσβάλουν τα μηλοειδή).
• Κατάλληλη διαμόρφωση της κόμης με το κλάδεμα ώστε να διευκολύνεται ο καλός αερισμός και να μειώνεται η υγρασία.
• Διατήρηση των δένδρων σε καλή θρεπτική κατάσταση .
• Ισορροπημένη λίπανση ιδιαίτερα σε άζωτο και κάλιο. ►
3. Κόκκινος Τετράνυχος
Οδηγίες:
Η επέμβαση είναι απαραίτητη σε δένδρα που υπάρχουν περισσότερα από 1000 χειμερινά αυγά τετρανύχου ανά μέτρο καρποφόρου ξύλου. Ο ψεκασμός για να είναι αποτελεσματικός, απαιτείται καλή διαβροχή των δένδρων, επειδή τα αυγά του κόκκινου τετρανύχου εναποτίθενται σε προφυλαγμένες θέσεις στα κλαδιά των δένδρων, προς τη νότια κυρίως πλευρά.
Φυτ/τικά προϊόντα:
Κλοφεντεζίν (δρα στα χειμερινά αυγά), παραφινικό λάδι ή συνδυασμός των δυο.
Στις πρώιμες περιοχές αυτήν την εποχή να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός επειδή έχει ξεκινήσει η εκκόλαψη των χειμερινών αυγών.
Με τα παραφινέλαια αντιμετωπίζονται, οι διαχειμάζουσες μορφές κοκκοειδών, αφίδων, τα αυγά των τετρανύχων και τα διαχειμάζοντα έντομα. Απαιτείται καλό λούσιμο της κόμης και της βάσης του κορμού.
4. Ψύλλα Αχλαδιάς
Οδηγίες:
Φυτ/τικά προϊόντα: Σε οπωρώνες που υπήρχαν προσβολές από το έντομο την περασμένη χρονιά, να γίνει ψεκασμός ως εξής:
1. Στις πρώιμες περιοχές επειδή υπάρχουν εναποθέσεις αυγών να χρησιμοποιηθεί άμεσα συνδυασμός παραφινέλαιου με ένα ακμαιοκτόνο για τον περιορισμό των αυγών που εναποθέτουν τα ακμαία που διαχείμασαν.
2. Στις όψιμες περιοχές μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σκεύασμα με δράση στα ακμαία ή χρήση καολίνη που αποτρέπει την εναπόθεση των αυγών.
ή
Λίγο αργότερα - και οπωσδήποτε πριν το φούσκωμα των ματιών βλαστικό στάδιο Γ - χρησιμοποιώντας παραφινέλαια σε συνδυασμό με ακμαιοκτόνο.
Η επέμβαση για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μέρα ηλιόλουστη, χωρίς άνεμο και με την θερμοκρασία να ξεπερνά τους 10 oC, προκειμένου τα ενήλικα να βρίσκονται πάνω στα δένδρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
       
Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).
 Ανακοίνωση Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων - Τεχνικό Δελτίο

Προσθήκη νέου σχολίου

ΦΑΣΑ